Privacy statement

Privacy statement

UW PERSOONSGEGEVENS BIJ KijkMijnHuis B.V.

Welkom op KijkMijnHuis.nl, HelpMee.nl, InSocial.nl of verhuisservice.kijkmijnhuis.nl. Deze websites en de via deze websites aangeboden diensten zijn van KijkMijnHuis B.V. hierna: “KMH” of “wij”. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van groot belang is.

De informatie die direct tot u herleidbaar is en die wij verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KMH houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is KijkMijnHuis B.V., Burgwal 8B, 2611 GJ Delft. Via privacy@kijkmijnhuis.nl kunt u altijd contact opnemen met KMH.

KMH heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer 1368916. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op http://www.cbpweb.nl.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Als u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij om contactgegevens en persoonskenmerken. Denk daarbij aan naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en of u man of vrouw bent. Ook gegevens over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites verwerken we. Deze gegevens kunnen bij ons bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat wij uw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop u van onze diensten gebruik maakt. Onze servers leggen automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites onder meer door gebruik van cookies.

UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN IS NIET VERPLICHT

Bij gebruik van onze services, heeft u de mogelijkheid gebruik te maken “Welkom in”. Dit is een besloten website gedeelte waarin nieuwe bewoners van een stad of gemeente informatie kunnen vinden en delen. U heeft daarbij de mogelijkheid een alias aan te maken, het delen van uw gegevens met andere gebruikers van onze services is niet verplicht.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken uw gegevens voor deze doeleinden:

 • Om u de door u gevraagde informatie over onze diensten te kunnen toezenden;
 • Om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren zodat u gebruik kunt maken van onze diensten zoals de “KijkMijnHuis” service, “HelpMee” service of “Verhuis” service en andere beschikbare services op onze websites;
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites zoals bijvoorbeeld via de “Welkom in” service, of om indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van onze diensten;
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen;
 • Om contact met u te onderhouden, ook via post, telefoon en/of e-mail bijvoorbeeld door u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • Om u te kunnen informeren over onze overige producten en diensten, ook als die onder een andere (handels)naam of via één van onze andere websites wordt aangeboden;
 • Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om misbruik van onze diensten te voorkomen;
 • Voor het opbouwen van profielinformatie (zie hierna) en direct marketingdoeleinden zodat wij en onze partners u gericht een aanbieding kunnen doen via onze website, maar ook via post, telefoon en/of e-mail; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft;
WIE KAN UW PERSOONSGEGEVENS ONTVANGEN?

Om onze services aan u te kunnen verlenen kunnen wij gebruik maken van derde partijen die in onze opdracht diensten voor ons verrichten, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers handelen uitsluitend in opdracht van ons en zijn gebonden aan een verplichting tot geheimhouding en beveiliging van uw bij ons bekende persoonsgegevens.

In geval van verzoeken van toezichthouders of bij gerechtelijke bevelen op eis van een derde moeten wij soms uw persoonsgegevens aan deze toezichthouders of derde ter beschikking stellen.

WIE ONTVANGT UW PROFIELINFORMATIE?

Om de aan u aangeboden aanbiedingen te optimaliseren, kan KMH een profiel van u opstellen. Daarbij wordt informatie uit overige bronnen gecombineerd met de door ons verwerkte gegevens en persoonsgegevens. Op die manier kunnen wij bijvoorbeeld afleiden dat u binnenkort van plan bent te verhuizen of net verhuisd bent. Wij delen deze profielinformatie met onze partners zodat ook zij ongevraagd gerichte en relevante aanbiedingen aan u kunnen doen via post, telefoon en/of e-mail. Ook onze partners kunnen u daardoor aanspreken omdat u van plan bent te verhuizen of net verhuisd bent.

Vanzelfsprekend houden wij en onze partners ons daarbij aan de geldende wet – en regelgeving. Dat betekent dat u niet ongevraagd telefonisch wordt benaderd door onze partners als u niet al als klant bij hen bekend bent en u uw telefoonnummer heeft laten registreren in het bel-me-niet register. Per e-mail wordt u eveneens niet ongevraagd benaderd door onze partners waar u nog geen klant bent. Bent u klant bij één van onze partners, dan kunnen onze partners in hun bestaande klantrelatie met u, u via e-mail of telefoon benaderen met een gerichte aanbieding, ook als u uw telefoonnummer heeft laten registreren in het bel-me-niet register.

Heeft u bezwaar heeft tegen het combineren van uw persoonsgegevens en/of uitwisselen van uw profielinformatie met onze partners, stuur dan een bericht aan KijkMijnHuis B.V., Burgwal 8B, 2611 GJ Delft onder vermelding van ‘privacy’ of een e-mail aan privacy@kijkmijnhuis.nl. Vanwege de wettelijk verleende termijnen bij gebruik van het bel-me-niet register, kan het tot 8 weken duren voordat onze partners uw bezwaar kunnen respecteren nadat uw bezwaar door ons verwerkt is. We proberen dat zo snel mogelijk te doen.

WIE ONTVANGT UW CONTACTGEGEVENS OP UW VERZOEK?

Bij gebruik van onze services, kunt u ook zelf één of meerdere van onze partners vragen contact met u op te nemen om brochures, een aanbieding of bijvoorbeeld een offerte te kunnen ontvangen. Dat kan immers goed van pas komen als u van plan bent binnenkort te verhuizen of net verhuisd bent. Met onze “Verhuisservice” kunt u ook onze partners of andere leveranciers vragen hun dienstverlening op uw nieuwe adres voort te zetten. Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoek, sturen wij uw aanvraag samen met uw contactgegevens door naar de door u aangegeven partners. Onze partners en andere leveranciers van uw keuze kunnen ook uw profielinformatie ontvangen zodat zij een aanbieding of offerte aan u goed kunnen voorbereiden.

Onze partners of leveranciers van uw keuze nemen naar aanleiding van uw eigen verzoek contact met u op via post, e-mail of telefoon. Dat geldt ook als u uw telefoonnummer heeft laten registreren in het bel-me-niet register. Onze partners of leveranciers van uw keuze kunnen daarbij uw profielinformatie gebruiken en daardoor bijvoorbeeld aanspreken met de kennis dat u van plan bent te verhuizen of net verhuisd bent.

U kunt uw verzoek om een aanbieding of offerte te ontvangen via e-mail of telefoon van één of meer van onze partners of leverancier van uw keuze altijd weer intrekken. Stuur dan een bericht aan KijkMijnHuis B.V., Burgwal 8B, 2611 GJ Delft onder vermelding van ‘privacy’ of een e-mail aan privacy@kijkmijnhuis.nl. Vanwege de wettelijk verleende termijnen bij gebruik van het bel-me-niet register, kan het tot 8 weken duren voordat onze partners uw ingetrokken verzoek kunnen respecteren nadat uw verzoek door ons verwerkt is. We proberen dat zo snel mogelijk te doen.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij maken gebruik van encryptie en andere cryptografische technieken in overeenstemming met de actuele stand van de techniek, zoals goed ingericht sleutelbeheer en het gebruik van sleutellengten en versleutelingstechnieken en het geheim houden van deze sleutels, wachtwoorden of andere toegangscodes.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor optimaal gebruik door u van onze services en voor onze overige doeleinden. Stopt u uw KijkMijnHuis website of HelpMee website en verwijdert u uw account, dan verwijderen wij direct ook alle door u geuploade gegevens zoals foto’s van uw huis en andere door u gedeelde informatie. Stopt u de Verhuisservice, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens en profielinformatie na 6 maanden na uw afmelding. Daarna bewaren wij alleen nog uw e-mailadres en oude en nieuwe huisadres tot twee jaar na uw afmelding om te voorkomen dat wij en onze partners u (opnieuw) benaderen met een aanbod als gevolg van het gebruik van onze services en om uw eventuele vragen of die van een toezichthouder kunnen beantwoorden.

UW GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN?

Wilt u uw gegevens wijzigen of inzien, of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons, stuur dan een bericht aan privacy@kijkmijnhuis.nl of aan Burgwal 8B, 2611 GJ Delft onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens’.

Vermeld in uw bericht in ieder geval uw volledige naam en adres. Wij kunnen om nadere gegevens vragen om vast te kunnen stellen wie u bent of u vragen uw verzoek nader te specificeren. Wij zullen zo snel mogelijk uitvoering geven aan uw verzoek tot inzage of wijziging. Betreft uw verzoek verwijdering, dan doen we dat eveneens zo snel mogelijk tenzij de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen volledige verwijdering verzetten.

Verzet
Uw verzoek om gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden stop te zetten honoreren wij altijd. Vanwege de wettelijk verleende termijnen bij gebruik van het bel-me-niet register, kan het tot 8 weken duren voordat wij en onze partners uw verzoek kunnen respecteren nadat uw verzoek door ons verwerkt is.

Zelf inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt via onze websites ook zelf uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen door uw account of persoonlijke website stop te zetten:

 • KijkMijnHuis website stopzetten:
  U kunt uw KijkMijnHuis website stop zetten door in te loggen op uw KijkMijnHuis website. Gaat u vervolgens naar de hoofdlink profiel vervolgens kiest u instellingen. Hier kunt u direct uw KijkMijnHuis beëindigen. Heeft u uw inlog gegevens niet bij de hand? Geen probleem! Bezoek de pagina wachtwoord vergeten en volg de instructies.
 • HelpMee website stopzetten:
  U kunt zich afmelden voor HelpMee door in te loggen op uw HelpMee website. Selecteer de hoofdlink Het Huis, vervolgens kiest u voor Beheer de actie. Hier kunt u direct uw HelpMee website beëindigen. U kunt ook een e-mail sturen naar afmelden@helpmee.kijkmijnhuis.nl uw afmelding wordt dan automatisch verwerkt.
 • Verhuisservice stopzetten:
  U kunt zich afmelden voor de Verhuisservice door een e-mail sturen naar afmelden@kijkmijnhuis.nl. Vermeld daarbij dat u uw Verhuisservice wil stopzetten. Uw afmelding wordt dan automatisch verwerkt.
WIJZIGINGEN

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen en raden u daarom aan deze regelmatig te bekijken. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zorgen we voor een opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via een melding op de website of via e-mail.

VRAGEN OF KLACHTEN?

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? U kunt altijd een bericht sturen aan: privacy@kijkmijnhuis.nl of aan KijkMijnHuis B.V., Burgwal 8B, 2611 GJ Delft onder vermelding van ‘privacy’. Wij helpen u graag.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 5 mei 2014.

Rotterdam, 5 mei 2014

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website “cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. De cookies die worden geplaatst zijn:

 • Google Analytics
  Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 • Facebook
  Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de verklaring ‘Cookies, pixels en vergelijkbare technologieën’ van Facebook (welke kan worden gewijzigd door Facebook) voor nadere informatie over cookies etc.

TRACKING COOKIES

Wij maken ook gebruik van tracking cookies om aanbiedingen op onze website te personaliseren. Wij plaatsen de volgende tracking cookies:

 • Zodat er kan worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien om zo te voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
 • Zodat er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op een advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder
 • Zodat kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder
 • Zodat we herhaal bezoek kunnen traceren en aanmoedigen

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zult u overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zult u vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

COOKIES BLOKKEREN OF VERWIJDEREN

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Wij hebben hieronder de aanwijzingen van de bekendste browsers voor u neergezet.

 • Google Chrome 5.0.375.55 betaOpen uw browser. Klik op het icon ‘tools’ rechts op uw scherm en kies ‘options’. Klik op ‘Under the Bonnet’ tab en kies ‘content settings’ in de privacy sectie. Kies uw voorkeursinstelling in de ‘cookies tab’.
 • Internet Explorer version 9Open uw browser. Klik op het icon ‘Tools’ rechts op uw scherm en kies ‘Internet Options’. Klik op de ‘Privacy tab’. U kan kiezen tussen verschillende niveaus van automatisch cookies management of kiezen dit manueel te doen door op ‘advanced’ te klikken.
 • Mozilla Firefox 6.0.1Open uw browser. Typ “about:permissions” in de adressectie om toegang te krijgen tot de ‘Permissions Manager’. U kan uw cookies beheren in de ‘Set cookies tab’.
 • Opera 10.51Open uw browser. Gan naar het hoofdmenu en klik op ‘Settings’. Kies ‘Preferences’ en klik op de ‘Advanced tab’. Kies de ‘cookies tab’ en stel u voorkeursinstellingen in.
 • Safari 5.1Open uw browser. Klik op het menu icon uiterst rechts. Kies ‘Preferences en klik op de ‘Confidentiality tab’. Definieer uw voorkeursinstellingen.
VRAGEN

Heeft u vragen over ons cookiebeleid van KMH VHS BV, neemt u dan contact met ons op via e-mail:privacy@kijkmijnhuis.nl.

WIJZIGING COOKIEBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit cookiebeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

Deze versie is aangemaakt op 22 april 2014.

Rotterdam, 22 april 2014