Algemene voorwaarden KijkMijnHuis

Algemene voorwaarden KijkMijnHuis

1. Algemeen

KijkMijnHuis BV ( KijkMijnHuis) bezit en exploiteert diverse websites. Door deze KijkMijnHuis-website, en/of gerelateerde persoonlijke KijkMijnHuis-websites, te gebruiken en/of te bezoeken, stemt u in met de navolgende algemene voorwaarden en de privacy verklaring, zoals gepubliceerd op deze website. KijkMijnHuis adviseert u deze voorwaarden goed door te lezen voordat u de website bezoekt en/of gebruikt. Als u niet instemt met één of meer voorwaarden, maakt u dan svp geen gebruik van de KijkMijnHuis-websites.

Waar in deze algemene voorwaarden KijkMijnHuis-website(s) gebruikt wordt dient u steeds, tenzij anders vermeld, KijkMijnHuis & HelpMee-website(s) te lezen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de KijkMijnHuis-websites, inclusief degenen die informatie ( documenten, foto’s, video’s of anders) op de KijkMijnHuis-websites plaatsen. De KijkMijnHuis-websites kunnen links bevatten naar websites van derden, die niet onder controle staan van KijkMijnHuis. KijkMijnHuis aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, noch het privacy beleid van enige derde website. Wij bevelen u aan de algemene voorwaarden en privacy verklaring te raadplegen van een website van derden, die u via KijkMijnHuis bezoekt.

3. Website toegang

KijkMijnHuis verleent u hierbij toestemming de website te gebruiken als beschreven in deze algemene voorwaarden, ervan uitgaand : (I) uw toegestane gebruik van de website is enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (II) u zal geen (deel van) de website kopiëren of distribueren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KijkMijnHuis; (III) u zult geen enkel deel van de website aanpassen of veranderen, anders dan in redelijkheid nodig is om de website te kunnen gebruiken; en (IV) u overigens handelt conform deze algemene voorwaarden.

In geval u als geautoriseerd makelaar de website gebruikt is artikel 3(I) niet van toepassing. Artikel 3(I) is ook niet van toepassing voor de HelpMee websites.

Om bepaalde onderdelen van de KijkMijnHuis-website te gebruiken moet u een account activeren door op de website een elektronisch registratieformulier in te vullen en via de website te versturen naar KijkMijnHuis Als u een account activeert dient u op de als verplicht gemarkeerde velden accurate en complete informatie aan te leveren. Als onderdeel van de activering dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en met het feit dat KijkMijnHuis de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere gebruiker. KijkMijnHuis neemt daarbij altijd de privacy statement in acht.

U alleen bent verantwoordelijk voor de activiteiten binnen uw account en dient uw account password geheim te houden. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming. U dient KijkMijnHuis onmiddellijk in kennis te stellen van eventueel misbruik van uw account.

4. Intellectueel eigendom

De inhoud van de KijkMijnHuis-websites, behalve de door gebruikers aangeleverde zaken, is in eigendom of gelicenseerd door KijkMijnHuis. De inhoud wordt aan u geleverd ter informatie en voor uw persoonlijk gebruik en mag niet gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht of anderszins worden voor commercieel gebruik.

5. Plaatsing van inhoud door gebruikers

U bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen plaatsingen van inhoud op uw KijkMijnHuis-website en de eventuele gevolgen van die plaatsing. Bij plaatsing verklaart u de eventuele rechten op de betreffende inhoud in bezit te hebben. KijkMijnHuis zal de inhoud en de berichten, die afkomstig zijn van gebruikers niet monitoren.

Met het plaatsen van bijdragen op de KijkMijnHuis-website geeft u toestemming aan bezoekers en gebruikers om de bijdrage te raadplegen, daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan en deze te (her)gebruiken.

U zult de KijkMijnHuis-website niet gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met enige wet of de algemeen geldende normen en waarden. Hieronder verstaan wij onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst): – het inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrechten); – diefstal; – onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal die voor anderen aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en kinderporno); – hacken (computervredebreuk); en – het verspreiden van virussen en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van anderen. U zult geen beeldmateriaal van seksuele, kwetsende, discriminerende, beledigende of op andere wijze aanstootgevende aard op onze site publiceren of via onze site aan anderen zenden.

Als u merkt of vermoedt dat een ander of anderen zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot de KijkMijnHuis-website dan dient u dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen een week) per e-mail aan misbruik@kijkmijnhuis.nl melden

6. Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om onze site degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruikers van KijkMijnHuis-sites, eigenaren van persoonlijke KijkMijnHuis-sites of derden, die het gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.

Wij kunnen niet garanderen dat KijkMijnHuis.nl foutloos is en niet door storingen onderbroken zal worden. Wij aanvaarden daarom ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van enige tekortkoming in de KijkMijnHuis-site. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang hebben verschaft tot onze site.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door site-eigenaren of onbevoegde derden (waaronder hackers) op de site geplaatst (of via de site verzonden) obsceen of beledigend materiaal.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van diensten en producten die via de KijkMijnHuis-site aangeboden worden.

U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met uw gebruik van onze diensten of onvoldoende naleving van uw kant van uw verplichtingen ten opzichte van KijkMijnHuis (al dan niet voortvloeiende uit deze voorwaarden).

7. Overmacht

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan ons te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.

8. Onze rechten

KijkMijnHuis behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging onze algemene voorwaarden te wijzigen. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de website worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de voorwaarden. Indien een gebruiker niet instemt met de wijziging van de voorwaarden, kan de gebruiker te allen tijde zijn registraties beëindigen.

KijkMijnHuis behoudt zich het recht voor om alle informatie en afbeeldingen op onze sites te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om teksten of afbeeldingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden te verwijderen.

KijkMijnHuis behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen, in eigen beheer te nemen of op te heffen. Ook behouden wij ons het recht voor om personen die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen.

9. Slotbepalingen

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Op betrekkingen tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en ons worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag; dan wel, ter keuze van ons, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Rotterdam. 15 januari 2012